,125W M/F 1% RESISTOR
VISHAY

R0.06

Item Code: MRS16/71K5/02ZG

Item Description: ,125W M/F 1% RESISTOR

Manufacturer: VISHAY

Manufacturer Code: MRS16000C

Datasheet: View

SKU: MRS16/71K5/02ZG Category: Tag:

Item Code: MRS16/71K5/02ZG

Item Description: ,125W M/F 1% RESISTOR

Manufacturer: VISHAY

Manufacturer Code: MRS16000C

Datasheet: View