1UF 400VOLT 10% POLYPROPLENE
VISHAY

R23.98

Item Code: 1UF400VPP/63/02GQ

Item Description: 1UF 400VOLT 10% POLYPROPLENE

Manufacturer: VISHAY

Manufacturer Code: BFC237353105

Datasheet: View

SKU: 1UF400VPP/63/02GQ Category: Tag:

Item Code: 1UF400VPP/63/02GQ

Item Description: 1UF 400VOLT 10% POLYPROPLENE

Manufacturer: VISHAY

Manufacturer Code: BFC237353105

Datasheet: View