,6W M/F 1%
VISHAY

R1.22

Item Code: MRS25/562K/57

Item Description: ,6W M/F 1%

Manufacturer: VISHAY

Manufacturer Code: MRS25000C

Datasheet: View

SKU: MRS25/562K/57 Category: Tag:

Item Code: MRS25/562K/57

Item Description: ,6W M/F 1%

Manufacturer: VISHAY

Manufacturer Code: MRS25000C

Datasheet: View