ATMEGA168V-10AU MCU 8BIT 10MHZ TQFP-32
ATMEL

R126.32

Item Code: ATMEGA168V-10AU

Item Description: ATMEGA168V-10AU MCU 8BIT 10MHZ TQFP-32

Manufacturer: ATMEL

Manufacturer Code: ATMEGA168V-10AU

Datasheet: View

SKU: ATMEGA168V-10AU Category: Tag:

Item Code: ATMEGA168V-10AU

Item Description: ATMEGA168V-10AU MCU 8BIT 10MHZ TQFP-32

Manufacturer: ATMEL

Manufacturer Code: ATMEGA168V-10AU

Datasheet: View