DIODE, ULTRAFAST, 3.5A, 200V SOD64
VISHAY

Item Code: BYV28-200/1/57

Item Description: DIODE, ULTRAFAST, 3.5A, 200V SOD64

Manufacturer: VISHAY

Manufacturer Code: BYV28-200-TAP

Datasheet: View

SKU: BYV28-200/1/57 Category: Tag:

Item Code: BYV28-200/1/57

Item Description: DIODE, ULTRAFAST, 3.5A, 200V SOD64

Manufacturer: VISHAY

Manufacturer Code: BYV28-200-TAP

Datasheet: View