TRANZORB TVS 1500W BIDIRECTIONAL 160V
Vishay

R2.02

Item Code: 1,5KE160CA

Item Description: TRANZORB TVS 1500W BIDIRECTIONAL 160V

Manufacturer: Vishay

Manufacturer Code: 1,5KE160CA

Datasheet: View

SKU: 1,5KE160CA Category: Tag:

Item Code: 1,5KE160CA

Item Description: TRANZORB TVS 1500W BIDIRECTIONAL 160V

Manufacturer: Vishay

Manufacturer Code: 1,5KE160CA

Datasheet: View