TRANZORB TVS 1500W BIDIRECTIONAL 220V
Vishay

R1.76

Item Code: 1,5KE220CA

Item Description: TRANZORB TVS 1500W BIDIRECTIONAL 220V

Manufacturer: Vishay

Manufacturer Code: 1,5KE220CA

Datasheet: View

SKU: 1,5KE220CA Category: Tag:

Item Code: 1,5KE220CA

Item Description: TRANZORB TVS 1500W BIDIRECTIONAL 220V

Manufacturer: Vishay

Manufacturer Code: 1,5KE220CA

Datasheet: View