TRANZORB TVS 1500W BIDIRECTIONAL 350V
Vishay

R3.02

Item Code: 1,5KE350CA

Item Description: TRANZORB TVS 1500W BIDIRECTIONAL 350V

Manufacturer: Vishay

Manufacturer Code: 1,5KE350CA

Datasheet: View

SKU: 1,5KE350CA Category: Tag:

Item Code: 1,5KE350CA

Item Description: TRANZORB TVS 1500W BIDIRECTIONAL 350V

Manufacturer: Vishay

Manufacturer Code: 1,5KE350CA

Datasheet: View