TRANZORB TVS 1500W BIDIRECTIONAL 75V
Vishay

R1.90

Item Code: 1,5KE75CA

Item Description: TRANZORB TVS 1500W BIDIRECTIONAL 75V

Manufacturer: Vishay

Manufacturer Code: 1,5KE75CA

Datasheet: View

SKU: 1,5KE75CA Category: Tag:

Item Code: 1,5KE75CA

Item Description: TRANZORB TVS 1500W BIDIRECTIONAL 75V

Manufacturer: Vishay

Manufacturer Code: 1,5KE75CA

Datasheet: View